Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
(ALTUN/AFAD/TR2012/0740.14-2/SER/003)

Proje

Proje 2018-10-04T11:26:32+00:00

Türkiye, tektonik, sismik, topografik, iklimsel hatta jeopolitik yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülkedir.

2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de afetlere müdahale edilmesi ve afetlere karşı dirençli bir toplumun oluşturulması konularında faaliyet gösteren ana kurumdur.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesinin amacı; AFAD’ın afet yönetim sistemini ve kapasitesini güçlendirerek bu görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

Bu projenin Türkiye Cumhuriyeti için çıktıları aşağıdaki gibidir;

 1. AFAD’ın ulusal ve yerel düzeydeki teşkilatının ve ilgili paydaşlarının kurumsal kapasitesinin ayrıca doğal ve insan eliyle meydana gelen afetler için acil durum yönetim sisteminin güçlendirilmesi
 2. Gelişmiş afet ve acil durum yönetim sistemi
 3. İlgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonun ve işbirliğinin artırılması;
 4. Özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarını da içerek şekilde afet yönetimi ve acil durumlarla ilgili kurumsal farkındalığın artırılması.

Bu Teknik Yardım Projesi ile Avrupa Birliğine katılım öncesi AFAD’ın Avrupa Birliği ve daha spesifik olan Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Künye

Proje Adı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (ALTUN/AFAD/TR2012/0740.14-2/SER/003)
Süresi 24 ay (07 Mart 2016 – 05 Ekim 2018)
Bütçesi 2,740,000 Avro
Finansman Kaynağı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği
Sözleşme Makamı T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Faydalanıcı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Koordinasyon

Yüklenici NIRAS IC Sp. z.o.o. (Polonya) yürütücülüğündeki konsorsiyum
Kıdemli Program Yöneticisi Hamza Taşdelen, AFAD Başkan Yardımcısı
Proje Müdürü Adam Iwasko
Kilit Uzman Takım Lideri Lorenzo van Wijk
Kilit Uzman – Afet ve Acil Durum Yönetimi Sektör Uzmanı Peter Glerum
Adres AFADEM Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No. 300 – Ankara / Türkiye

İletişim Sayfası

Projenin ana çıktıları;

 • Kurumsal kapasitenin artırılması için eylem planının hazırlanması
 • Eğitim Politikası Belgesinin geliştirilmesi
 • Farklı afet türleri için yönetim klavuzlarının hazırlanması
 • Sürdürülebilirlik planını da içeren kurumsal kontrol, yönetim ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi
 • Afet ve acil durum yönetimi standartlarının geliştirilmesi.
 • Bir pilot bölgede CBRN risk analizinin yapılması
 • Endüstriyel kazalar için risk analiz kılavuzlarının hazırlanması (Seveso yapısı)
 • İlgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği için model ve protokollerin geliştirilmesi.
 • Ulusal Afet Risk Azaltımı Platformunun güçlendirilmesi.


2012-11-27T14:44:54+00:00

Faaliyet A1 : AFAD ve ilgili kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi

Bu faaliyetin amacı, AFAD’a merkezi ve yerel düzeyde, diğer ilgili devlet kurumları ve kuruluşların da içinde olduğu afet ve acil durum yönetimi sisteminin güçlendirilmesi ve kapasite artırımı konularında destek sağlamaktır. Bu destek, yürütülecek olan eğitim faaliyetleri, çalıştaylar, çeşitli Avrupa ülkelerine yapılacak çalışma ziyaretleri ve çeşitli kılavuz ve politika belirlenmesi çalışmaları aracılığıyla yürütülecek olup, tüm bunlardan önce ihtiyaç ve boşluk analizlerinin yapılması ön görülmektedir.

Alt faaliyetler
A1.1
Bu faaliyet, AFAD’ın afet ve acil durum yönetimi sistemiyle ilgili kurumsal ihtiyaçlarını ele almaktadır. İhtiyaç analizinden elde edilen sonuçlar, diğer bazı alt faaliyetlerin içeriğini şekillendirecektir. AFAD’ın doğa ve insan kaynaklı afet riski azaltma ve acil durum yönetimi kapasitesi konusundaki kurumsal ihtiyaçları hakkında bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.
Bu Faaliyette kullanılan Kurumsal İhtiyaç analizi (KİA) yaklaşımı, Ortak Araştırma Merkezi GM ve İYSK GM tarafından geliştirilen Avrupa Komisyonu metodolojisinden uyarlanarak AB Komşu Ülkelerinin Kimyasal Kazaların Önlenmesi ve Hazırlık (CAPP) açısından Kapasite Oluşturma bağlamında zaman içinde gösterdikleri performansların değerlendirilip izlenmesini amaçlamaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda kapasite seviyeleri, Kapasite Oluşturma başarı oranları ve derecelendirmeye yönelik performans göstergelerinin tanımlanmasını sağlamaktadır. Bahsi geçen göstergeler, gelecekte AB düzeyinde referans endeks olarak kullanılabilir.
Yüz-yüze veya elektronik ortamda yapılacak anket ile Başkanlık, İl Müdürlükleri ve Birlikler bünyesinde farklı kademelerde bulunan en az 350 AFAD personeli ile iletişime geçilecek ve bu sayede yüz yüze bireysel ve grup görüşmeleri ve elektronik ortamda yapılacak anketler vasıtasıyla veri toplama işlemi hızlandırılacaktır. Görüşme yapılacak kişilerin seçilmesinde kullanılacak kriterler, yararlanıcı ile bir araya gelinerek belirlenecektir.
A1.2
Bu Alt-faaliyette Türkiye afet ve acil durum yönetimi sistemi, Avrupa ülkelerindeki sistemlerle karşılaştırılacaktır. Bu Alt-faaliyetin çıktıları, bazı diğer Alt-faaliyetlerin içeriğini şekillendirecektir. Türkiye’deki afet ve acil durum yönetimi sistemi ile AB Üyesi ülkelerin sahip olduğu doğa ve insan kaynaklı afetleri konu alan sistemler, çerçeveler ve en iyi uygulamalar arasında yapılan karşılaştırmanın sonuçlarını ele alan bir boşluk analizi raporu hazırlanacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin mevcut hem doğa hem de insan kaynaklı afet ve acil durum yönetimi uygulamaları, referans Avrupa yapıları, uygulamaları ve ülkeleri ile temsil edilen ve gelecekte ulaşılması istenen durum ile karşılaştırılacaktır. Boşluk analizi, Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi ile uyumlu şekilde yapılacak ve hedefleri aşağıdaki hususlar için bir referans noktası olarak kabul edilecektir. Planlanan karşılaştırma için kullanılacak ülkeler Finlandiya ve İtalya’dır; ancak, nihai ve kesin seçim, ihtiyaç analizi esas alınarak yapılacaktır. Bu ülkeler aynı zamanda Alt-faaliyet A1.3 kapsamında ziyaret edilecektir. Aynı zamanda bu çalışma, faaliyet 1.1 içerisinde gerçekleştirilecek olan ihtiyaç analizlerinden de yararlanacaktır.

A1.3
Alt-faaliyet, AB Üyesi Ülkelerin teknik ve idari bilgileri ve en iyi uygulamalarından fayda sağlamak üzere iki adet çalışma ziyareti düzenlenmesini içermektedir. Yararlanıcı tarafından seçilecek 10’ar katılımcıdan oluşan Türkiye Delegasyonu tarafından AB Üye Devletlere düzenlenecek iki adet beş günlük (yolculuk hariç) çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu iki çalışma ziyaretinin amacı; yararlanıcının AB Üyesi Ülkelerdeki afet risk azaltma ve acil durum yönetimi uygulamaları hakkındaki teknik ve idari yapılar hakkında bilgi toplamasını, afet risk azaltma ve acil durum döngüsü uygulamalarıyla ilgili bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmasını sağlamaktır. Bu çalışma ziyaretleri için seçilen AB Üyesi Ülkeler ve ziyaret programı, ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar hakkındaki bilgiler ve öncelikler, Alt-faaliyet A1.1 kapsamında kararlaştırılacaktır. Ziyaret edilen ülkeler, boşluk analizi Alt-faaliyet A1.2. kapsamındaki karşılaştırmada kullanılanlarla aynı olacaktır. Ziyaret edilmesi öngörülen ülkeler Finlandiya ve İtalya’dır.

A1.4
Bu Alt-faaliyette, etkin ve verimli bir afet risk azaltma yönetiminin elde edilmesi amacıyla bir Kapasite oluşturma eylem planı ve bir eğitim politikası hazırlanacaktır. Etkin ve verimli bir afet risk azaltma yönetimi sağlamayı amaçlayan tedbirin belirlenmesi ve uygulanması için ihtiyaç duyulan kurumsal yeterliliklerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla kurumsal Kapasite oluşturma eylem planı hazırlanması amaçlanmaktadır. AFAD, kurumsal kapasite çerçevesini korumak ve kapasite oluşturma bileşenlerinin uygulanması konusunda ilerleme kaydetmek için bir eylem planına ihtiyaç duymaktadır. Bu plan; afet riskini azaltma kapasitesi oluşturma faaliyetlerinin stratejik, sistematik ve ileriye dönük şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında AFAD’a rehberlik edecektir. Plan; genel vizyonu ortaya koyacak, temel kılavuz ilkeleri gösterecek, AFAD’ın ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde atacağı ve yerine getireceği stratejik adımları ve görevleri belirleyecektir. Benzer şekilde Stratejik Plan ve TAMP’daki fikirlerin somut eylem ve sonuçlara dönüştürülmesini sağlayan sonuç odaklı bir eylem planı teşkil edecektir. Planda, Alt-faaliyet A1.1 ve A1.2’de elde edilen ihtiyaç analizi ve boşluk analizi bulguları ele alınacaktır. Benzer şekilde Alt-faaliyet A2.6’de elde edilen bulgular, planın sürdürülebilirliğini sağlayacak yöntemler ışığında etkin bir eylem planı ihtiyacı olarak değerlendirilecektir.

A1.5
AFAD 2016 yılında AB Sivil Koruma Mekanizmasına (SKM) katıldığından bu Alt-faaliyet kapsamındaki sorumluluk, Türkiye’nin SKM kapsamındaki sorumluluklarını nasıl üstleneceği ve görevlerini nasıl yerine getireceği ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak üzere mali kaynaklar dahil olmak üzere kaynaklara nasıl erişebileceği ile ilgilidir. Dolayısıyla, öncelikle Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (AMKM), Ortak Acil Durum İletişim ve Bilgilendirme Sistemi (OAİBS) gibi farklı Mekanizma unsurları hakkında bilgi sahibi olan AFAD personeli, TAST dahil olmak üzere on yedi uzman acil müdahale birimi (Modülleri), Avrupa Acil durum müdahale kapasitesi, eğitim ve tatbikat programı, önleme ve hazırlık faaliyetleri ve çalışma grupları ile AB SKM hakkında bir iç odak grup toplantısı düzenlenecektir. Odak grup toplantısında fiili olarak mevcut bulunan ihtiyaçlar ve boşluklar tespit edilecek (Alt-faaliyet A1.1 ve A1.2’de tespit edilenlerin yanı sıra) ve ayrıca AB SKM alanında deneyimli AFAD çalışanları arasında deneyim paylaşımı fırsatları yaratılacaktır. Bu “ihtiyaç ve boşluk” değerlendirmesi uygulaması sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki sorumluluk ve görevlerin operasyonel açıdan nasıl kabul edileceğini genel hatlarıyla belirleyen bir yol haritası/plan hazırlanacaktır. Bu yol haritası, Proje Fişi ve aynı zamanda Alt-faaliyet A1.6 ve A1.7’de yer alan eğitimleri içeriği için girdi olarak kullanılacaktır.

A1.6
Bu Alt-faaliyette AFAD Başkanlığı ve diğer ilgili makamlar için afet ve acil durum yönetimi konusunda en az on iki adet beş günlük eğitim düzenlenecektir. Her eğitim haftasında 8 katılımcı yer alacaktır. Eğitim haftası en az 100 çalışan için on iki kere tekrar edilecektir (80 AFAD çalışanı, diğer ilgili makamlardan 20 çalışan). Özel eğitim alanları ve konuları; ihtiyaç analizi sonuçları (A1.1), boşluk analizi sonuçları (A1.2) ve yararlanıcıyla birlikte tanımlanan farklı TAMP senaryolarını esas alacaktır.
Afet risk azaltma ve acil durum yönetimi eğitimlerinin amacı; TAMP’da listelenmiş bulunan on iki afet tipi öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm düzeylerde AFAD ve ilgili kurum ve kuruluşların önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini güçlendirmek ve iyileştirmektir. Zaman kaynaklarının kullanımını ideal düzeyde tutmak amacıyla bu eğitimler, Alt-faaliyet A1.7 kapsamındaki eğitimlerle paralel şekilde ve aynı yerde verilecektir. Bu sayede gerekli durumlarda deneyim ve bilgi paylaşımının teşvik edileceği, katılımcılar arasındaki iletişimin güçlendirileceği ve yerel ve merkezi personel arasındaki koordinasyon ve afete müdahale ağının güçlendirileceği ortak eğitim oturumlar düzenlenebilecektir. Aynı konu başlığını kapsamaması şartıyla zaman kullanımını optimize etmek için en fazla altı kurs eş zamanlı olarak düzenlenebilecektir.
A1.7
Bu Alt-faaliyette Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birliği personeli ve seçilen illerde bulunan diğer kurum personeli için afet ve acil durum yönetimi konusunda en az on iki adet beş günlük eğitim düzenlenecektir. Eğitim haftası Birlikler, belediyeler ve STK’lardan seçilen en az 150 kişi için on iki kere tekrar edilecektir. Kilit konular belirlenirken, faaliyet A1.1, A1.2 ve A1.4 etkinlik ve çıktıları ve TAMP’ta belirtilmiş olan 12 afet ve acil durum senaryosu temel alınacaktır.
Zaman kaynaklarının kullanımını ideal düzeyde tutmak amacıyla bu eğitimler, Alt-faaliyet A1.6 ve A1.8 kapsamındaki eğitimlerle paralel şekilde ve aynı yerde verilecektir. Bu sayede gerekli durumlarda yerel ve merkezi personel arasındaki iletişimin güçlendirileceği ortak eğitim oturumlar düzenlenebilecektir.
A1.8
Bu Alt-faaliyet kapsamında TAMP ve diğer mevcut strateji belgeleri ışığında kılavuzlar ve iş akışları hazırlanacaktır. TAMP ve diğer strateji belgeleri ışığında afetler için kullanılacak kılavuzların hazırlanması ve ilgili makamlar için iş akışlarının belirlenmesi. Kılavuzlar ve iş akışları aynı zamanda A1.1, A1.2 ve A1.4’de elde edilen ihtiyaç analizi, boşluk analizi ve eylem planı bulgularını dikkate alacak şekilde tasarlanacaktır.

A1.9
Bu Alt-faaliyette AFAD tarafından seçilen kılavuzlar ile iş akışlarını konu alan en az on iki adet beş günlük eğitim düzenlenecektir. Eğitim müfredatı belirlenirken Alt-faaliyet A1.8’den elde edilen sonuçlar esas alınacaktır. Eğitim haftası; AFAD çalışanları (20), İl ve Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlikleri (81) ve ilgili makamlardan (20) seçilen toplamda 121 kişi için on iki kere tekrar edilecektir.
Zaman kaynaklarının kullanımını ideal düzeyde tutmak ve bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla eğitimler, Alt-faaliyet A1.6 ve A1.7 kapsamındaki eğitimlerle paralel şekilde ve aynı yerde verilecektir. Bu sayede gerekli durumlarda yerel ve merkezi personel arasındaki iletişimin güçlendirileceği ortak eğitim oturumlar düzenlenebilecektir.
A1.10
Afet risk azaltma ve acil durum döngüsünün tüm aşamalarına önem verilerek proje döngüsü yönetimi ve proje uygulaması ilkelerini AFAD Başkanlık ve Birlik çalışanlarına sunmak ve öğretmek. Proje döngüsü yönetimi ve proje uygulama unsurlar, afet yönetimi alanında tespit edilen ihtiyaçları KBRN eğitimi gibi teknik açılardan (projelere dönüştürülecek) AFAD ile Birlikler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi gibi organizasyonel açıya ele alırken AFAD’a yardımcı olabilir. Ankara’da AFAD Başkanlığı ve Birliklerden gelen 15 katılımcı için üç günlük bir çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştay, toplamda 45 çalışan için üç kere tekrar edilecektir. Bu Alt-faaliyet aynı zamanda A1.11’de belirtilen Proje Fişlerinin hazırlanmasında kullanılan aşamaları destekleyecektir.

A1.11
Bu Alt-faaliyette ileriye dönük AB fonlarının alınabilmesi açısından olası çıkar alanları tespit edilecek ve Proje Fişleri hazırlanacaktır. Alt-faaliyet A1.1, A1.2, A1.4, A1.8 ve A3.3 kapsamında elde edilen sonuç ve çıktıları esas alarak belirlenen üç alanın uygulanmasını desteklemek üzere üç adet proje Fişi hazırlanacaktır.

A1.12
AFAD Başkanlık, İl düzeyinde personel ve AFAD Birlik Müdürlükleri personeline yönelik, 5 günlük toplamda 50 katılımcıya ulaşacak şekilde eğitimler düzenlenecektir. Bu nitelikler, katılımcı odaklı eğitmen eğitimi müfredatı kullanılarak geliştirilebilir; bahsi geçen müfredat, afet risk azaltma ve acil durum yönetimi alanında kaliteli etkileşimli eğitim vermek için gerekli olan eğitmen becerilerini geliştirmede görevlilere yardımcı olacaktır. Eğitimin anahtar alanları belirlenirken TAMP’de tanımlanan on iki afet alanı tipi ışığında A1.1, A1.2, A1.4 ve A1.8’den elde edilen ihtiyaç analizi sonuçları esas alınacaktır. Faaliyetin sürdürülebilirliğini desteklemek adına, katılımcılar seçilirken, daha önce, eğitimler, pilot proje faaliyeti ve çalışma ziyareti gibi faaliyetlere katılım sağlamış olan katılımcılar arasından 50 kişi seçilecektir.